ПОЩАЗатвори
Име:
Парола:
Регистрирай Free
Първа на Дир | Днес | Лайф | Новини | Каталог | Глог Мобилна версия | Влез в поща Поща | транзит транZит


Комисията за борба с корупцията: Марин Рачев е в КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ относно заповедта си, касаеща МЕРАКА за семеен хотел до Ве
Комисията за борба с корупцията: Марин Рачев е в КОНФЛИКТ на ИНТЕРЕСИ относно заповедта си, касаеща МЕРАКА за семеен хотел до Ве
Виделина.бг - 14 Юни 19:40
Рачев не знаел, че майка му е придобила „Ръжанков” ЕООД, щом разбрал, веднага отменил заповедта си, уверявал комисията к...
Рачев не знаел, че майка му е придобила „Ръжанков” ЕООД, щом разбрал, веднага отменил заповедта си, уверявал комисията кметът


Със свое решение от 31 май т.г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е постановила, че кметът на община Септември Марин Рачев е бил в конфликт на интереси относно издаването на заповед №57/15.09.2017 г., с която е бил одобрен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ № 069028 в местността ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Въпросната заповед е обслужвала „частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), с което е нарушил разпоредбата на чл. 8, изречение първо, хипотеза четвърта от ЗПУКИ (отм.)”, се казва в решението на комисията. Рачев не е подал задължителната декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ (отм.), което е в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.).

Припомняме, че на 26 декември 2017 г. „Виделина” публикува материал, базиран на собствено разследване, в който беше подробно описана предисторията, довела до подаване на сигнала до комисията. Същият е дело на адвокат Николай Баташки и е от 8 януари 2018 г. Тя започва с приемането с пълно мнозинство от присъствалите 18 общински съветници на Решение №229, взето с протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет - Септември, проведено на 30.03.2016 г. С това свое решение местните народни избраници са разрешили изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №069028, местност ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Предложението до тях е направено от кмета Марин Рачев. От текста на документа става ясно, че целта е да се проведе процедура по промяна на предназначението на част от имот №069028, с начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи” в УПИ „За семеен хотел”. За него трябва да се предвиди свободностояща нискоетажна застройка. Пътният достъп до обекта в новообразуваният УПИ ще се осъществи чрез съществуващи горски пътища и съществуващ на място път в дигата на язовирната стена.

Проектът пък трябва да отговаря на следните изисквания:
- Устройствената зона да бъде – „Ов” (Рекреационна устройствена зона за вилен отдих);
- Изработването му да е за сметка на „Ръжанков” ЕООД – Пазарджик.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ въпросното решение не подлежало на оспорване, гласуват вкупом съветниците и възлагат изпълнението му на кмета на община Септември Марин Рачев.

Ето какво е последвало след решението на ОбС – Септември. Комисия в Регионална дирекция по горите (РДГ) – Пазарджик, със свое решение № 2-I-1 от 21 декември 2017 г., почти предколедно, е променила предназначението на поземлен имот в горски територии – собственост на юридическото лице „Ръжанков” ЕООД. Фирмата е внесла надлежно изискуемите документи в държавното ведомство, а от тях става ясно, че инвестиционното й предложение е „Изграждане на обект „Семеен хотел”.

От решението на комисията към РДГ – Пазарджик, става ясно, че се променя предназначението на поземлен имот в горски територии с обща площ 5 дка и се касае за същия имот с номер 069028 в землището на гр. Ветрен. В тримесечен срок от съобщаване на решението, „Ръжанков” ЕООД трябва да заплати цена за промяна предназначението на поземления имот в горски територии, възлизаща на обща стойност 20 035 лева. Дървесината от имота е на собственика му и добивът и разпореждането с нея се организира от него и за негова сметка. Разрешава се сеч на дървета в площта с променено предназначение по реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (обн. ДВ бр. 64 от 19.08.2011 г.) след заплащане на горната сума, се казва още в решението на комисията към РДГ – Пазарджик.

Коя е фирмата „Ръжанков” ЕООД. Справка в търговския регистър тогава показа, че тя е собственост на Спаска Тодорова Рачева, майка на кмета Марин Рачев, а нейният управител към момента е 37-годишният Иван Георгиев Ръжанков – втори братовчед на градоначалника на Септември. Адресната регистрация на дружеството е в с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета” № 16, а адресът, даден за кореспонденция, кой знае защо съвпада с този на офиса на съпругата на Марин Рачев – Васка Рачева: гр. Пазарджик, ул. „Братя Миладинови” № 3, ет. 1, ап. 3. Припомняме, че на същия адрес са регистрирани или е даден за кореспонденция на още редица дружества, между които и вече заличеното от съда „Стройкомерс”, „Чепинска кариера”, „Плам ойл” и т.н. Със запорно съобщение от 31.10.2017 г. НАП – Пловдив, офис Пазарджик е запорирал дяловете на фирмата заради налични публични задължения на същата.

Според юристи, с които „Виделина” разговаря тогава,фактът, че кметът на община Септември Марин Рачев е внесъл предложението в ОбС, касаещо фирмата, собственост на майка му Спаска Тодорова Рачева, а след това е изпълнил решението на съветниците, говори категорично за конфликт на интереси при градоначалника.


От решението на комисията се разбира, че Марин Рачев е поканен за изслушване от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на противозаконно придобитото имущество на 15.03.2018 г., но на заседанието негов адвокат, като представя болничен лист от 26.02.2018 г., издаден на Рачев за периода от 24.02.2018 г. до 25.03.2018 г. Според довереника на кмета, той искал да бъде изслушан и на 28.03.2018 г. се явява лично и е изслушан по реда на чл. 26 от ЗПУКИ. В становището си пред комисията Марин Рачев заявил, че към момента на входиране в Общината на искането за разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ, както и по време на предложението от негова страна като кмет на Общината до Общинския съвет за допускане на изработването на ПУП на 15.03.2016 г. управител и собственик на капитала на дружеството „Ръжанков“ ЕООД е бил Иван Георгиев Ръжанков. Впоследствие, по данни от Търговския регистър, шест месеца по-късно майка му е станала собственик на дружеството, за което на него нито към този момент, нито към момента на издаване на заповедта това обстоятелство му е било известно. Всички документи, които са постъпвали в Общината, свързани с тази преписка, са подавани или от Ръжанков, който е управител на въпросното дружество или от негов пълномощник. Поради това Рачев не е имало откъде за знае, че майка му е съдружник в момента, в който е издал заповедта през септември месец 2017 г., след като са преминали всички процедури. Съгласно разпоредбите на ЗУТ, освен кмета на Общината, друг не може да издава такава заповед. В момента, в който му станало известно, че в началото на м. декември м.г. майка му е закупила дяловете във въпросното дружество, моментално е предприел действия още преди процедурата в РДГ – Пазарджик да е приключила и на 13.12 2017 г. е отменил заповедта си, с което фактически била стопирана и процедурата в РДГ – Пазарджик, чието решение, ако е било влязло в сила, е щяло да доведе до облагодетелстване за дружеството.

След подробно проследяване на случая и обосноваване на направените от нея правни изводи Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество постановява следното:

„Следователно налице са елементите на понятието „конфликт на интереси“ по чл. 2 от ЗПУКИ (отм.). С издаването на заповед No 57/15.09.2017 г. за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №069028 в м. „Селска кория“ в землището на гр. Ветрен Марин Рачев в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, е извършил нарушение на чл. 8, изречение първо, хипотеза четвърта от ЗПУКИ (отм.) – забрана да участва в издаването на актове при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес…При издаването на заповед №57/15.09.2017 г. Марин Рачев е следвало да се отстрани от изпълнение на правомощията си поради наличие на частен интерес по конкретен повод, съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.) и да изпълни предвидената в §1, ал. 3 от ДР на ЗУТ възможност да предостави функциите си на заместник - кмета на общината”.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, в случай че решението на комисията влезе в сила ако бъде обжалвано пред съда, Общинската избирателна комисия е длъжна да отстрани от длъжността кмет на община Септември Марин Рачев.
У нас / Общество


ОЩЕ НОВИНИ 

Лев по лев... Забравени от държавата села събират пари да ремонтират път
Dnes.bg - 19 Юни 07:10
До момента събрали почти 2 000 лева за асфалт и други консумативи
У нас / Общество
 
Ден на дарителя
БГНЕС - 19 Юни 07:06
Преди 30 години, на 19 юни 1987 год. под звуците на “Върви народе възродени” Националният музей “Земята и хора” отвори врати за първите си посетители и ежегодно на тази дата чества своя Ден на...
У нас / Общество
 
Как комисията по дискриминация избегна да провери прокурор, нарекъл мюсюлманите “военнизирана структура“
Dnevnik.bg - 19 Юни 06:43
Комисията за защита от дискриминация (КЗД) няма да провери изказването на прокурора от Пазараджик Недялка Попова, която в края на март нарече в интервю за местен сайт мюсюлманите "военнизирана...
У нас / Общество
 
Съдът ще се произнесе днес по делото за взрива край Горни Лом от 2014 г.
Dnevnik.bg - 19 Юни 06:32
Днес съдът във Видин трябва да произнесе присъда по делото за взрива в завода "Миджур" край село Горни Лом от октомври 2014 г. Това научи "Дневник" от адвокатите в процеса....
У нас / Общество
 
Актуална информация за пътната обстановка в област Плевен - 19 юни
БългарияУтре - 19 Юни 06:28
Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС
У нас / Общество
 
В Пловдив събират книги за селска библиотека
Fakti.bg - 19 Юни 05:59
У нас / Общество
 
търси в новини


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ В картинки
07:24 Dnevnik.bg   / Спорт
Григор Димитров стартира в “Куинс“ с големи очаквания
07:21 Dnevnik.bg   По света / Балкани
Макрон и Меркел ще търсят единство за мигрантите и реформата в еврозоната
07:21 Dnevnik.bg   По света / ЕС
Макрон и Меркел ще търсят единство за мигрантите и реформата в еврозоната
07:16 Fakti.bg   По света / Политика
Кървава нощ в Малмьо (СНИМКИ)
07:12 Dnevnik.bg   По света / Политика
Кой срещу кого се сражава в Йемен
07:10 БългарияУтре   / По света
Добро утро, Добрич!
07:10 Dnes.bg   У нас / Общество
Лев по лев... Забравени от държавата села събират пари да ремонтират път
07:06 БГНЕС   У нас / Общество
Ден на дарителя
07:02 БългарияУтре   / По света
Авариен ремонт оставя без вода част от центъра на Плевен
07:01 Dnevnik.bg   По света / Политика
Губи ли Ердоган подкрепата на “анадолските тигри“

АРХИВ НА ЗАГЛАВИЯТА
« « юни 2018  
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

за реклама | обратна връзка | потребителско споразумение | добави сайт | какво ново | Мобилна версия Copyright © 2016 Dir.bg. All rights reserved.